RODO
Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych Osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (kontrahenta)

Drukarnia Akapit Sp. z o.o. (ul. Węglowa 3, 20-481 Lublin, NIP: 9462580775 numer KRS: 0000331271, tel. +48 81 749 00 62, sekretariat@drukarniaakapit.pl) zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tzw. RODO) informuje, że jest administratorem danych osobowych (w skrócie administratorem) i przetwarza dane kontrahenta. 


Zakres, cel, podstawa i konieczność przetwarzania danych osobowych 

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, firma (nazwa), skrócona nazwa, siedziba, NIP, dane kontaktowe (e-mail, telefon), numery rachunków bankowych, adresy punktów prowadzenia działalności przez kontrahenta i ich dane kontaktowe, zakres współpracy, obroty. 

Powyższe dane są przetwarzane w celu: 

• zawierania i realizacji umów dotyczących współpracy handlowej i promocyjnej, sprzedaży towarów i świadczenia usług, oraz ich rozliczania – a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (to jest niezbędność do wykonania umowy z kontrahentem), 

• wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów prawa podatkowego, rachunkowości i innych przepisów prawa, w szczególności co do dokumentowania współpracy, przychodów i wydatków, kwalifikowania wydatków jako koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym, rozliczania i ewidencjonowania podatku VAT, składania plików JPK, rozliczeń z kontrahentem – a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (to jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego administratora), 

• oferowania kontrahentowi towarów i usług znajdujących się w ofercie administratora, który nabywa je od producentów i innych dostawców, oraz oferowania producentom i dostawcom usług wykonywanych przez administratora w związku z kontrahentem, oraz analizowania i rozliczania współpracy, oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi – a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (to jest prawnie uzasadniony interes administratora). 

 

Podanie danych w tych celach jest konieczne do realizacji tych celów i wykonywania współpracy, a ich niepodanie skutkuje niemożnością podjęcia i wykonywania współpracy, oraz jej rozliczania. 

 

Odbiorcy danych osobowych 

W zależności od zakresu bieżącej współpracy z kontrahentem, w niezbędnym zakresie dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora podmiotom, z którymi administrator współpracuje w zakresie sprzedaży towarów, świadczenia usług handlowych, promocyjnych, marketingowych, rozliczeniowych, w szczególności producentom i dostawcom oferującym towary i usługi znajdujące się w ofercie administratora lub je nabywającym od administratora i / lub kontrahenta. Dane osobowe mogą także być przekazywane podmiotom świadczącym dla administratora usługi rozliczeniowe, rachunkowe, analityczne, informatyczne, internetowe, telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, ochrony mienia i osób, transportowe, pocztowe, bankowe, promocyjne, marketingowe, doradcze, audytorskie i prawnicze, oraz uprawnionym organom publicznym. 


Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora przez okres współpracy, a następnie do wygaśnięcia roszczeń lub ich prawomocnego rozstrzygnięcia i realizacji, oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych. 


Prawa kontrahenta 

Kontrahentowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w sposób zautomatyzowany. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, kontrahent ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu. 

 

Prawo skargi 

Kontrahent ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w razie przetwarzania niezgodnego z prawem. 

 

Kontakt 

W sprawach danych osobowych kontrahent może kontaktować się z administratorem korzystając z podanych na wstępie danych kontaktowych.