Ogólne warunki handlowe

Niniejsze ogólne warunki handlowe, określane poniżej jako OWH stanowią ogóle warunki umów w rozumieniu 384 k.c. i mają zastosowanie do zawieranych umów przez Drukarnię Akapit Sp. z o. o., adres: 20-481 Lublin, ul. Węglowa 3, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000331271,  numer NIP: 9462580775, zwaną dalej Drukarnia Akapit.

 

Ogólne warunki stanowią integralną część umów i wiążą obie strony umowy chyba, że strony wyraźnie i w formie pisemnej pod rygorem nieważności ustaliły inaczej.

 

1. Zakres zastosowania Ogólnych Warunków Handlowych 

1.1 OWH stanowią integralną część umowy sprzedaży zawartej przez DRUKARNIĘ AKAPIT z Kupującymi i obowiązują przez cały okres trwania współpracy handlowej (zawarcie umowy patrz pkt 1.4.). Osoba upoważniona do złożenia zamówienia w imieniu Kupującego po otrzymaniu OWH składa oświadczenie w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną, iż ogólne warunki handlowe zna i akceptuje. Spełnienie powyższego jest niezbędnym warunkiem współpracy handlowej. 

1.2 Niniejsze OWH mają zastosowanie do realizowanych przez DRUKARNIĘ AKAPIT zamówień na sprzedaż rzeczy ruchomych wytwarzanych przez DRUKARNIĘ AKAPIT na podstawie i według zamówienia Kupującego zwanymi dalej  „Wyrobami” 

1.3 Zamówienie składane przez Kupującego przyjmowane jest do realizacji na podstawie pisemnego zamówienia złożonego DRUKARNI AKAPIT. DRUKARNIA AKAPIT dopuszcza możliwość złożenia zamówienia w  formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest przyjęcie przez DRUKARNĘ AKAPIT zamówienia do realizacji. DRUKARNIA AKAPIT jest każdorazowo uprawniona do odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji.

1.4 Oświadczenie DRUKARNI AKAPIT o przyjęciu zamówienia z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień nie zmieniających istoty treści zamówienia poczytuje się za jego przyjęcie z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w oświadczeniu i stanowi zawarcie umowy sprzedaży.

1.5 W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji DRUKARNIA AKAPIT podaje asortyment zamawianych „Wyrobów”, ich ilości, termin odbioru/dostawy oraz cenę. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji może zostać przesłane w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. Przed wysłaniem do Kupującego potwierdzenia realizacji zamówienia Kupujący otrzyma niniejsze OWH w celu wyrażenia zgody na ich stosowane (patrz pkt 1.1.).

1.6 Strony zgadzają się, że w razie wątpliwości co do praw i obowiązków stron wynikających z umowy przesądza treść przesłanego przez DRUKARNIĘ AKAPIT potwierdzenia zamówienia do realizacji.

1.5 Zmiana warunków umowy lub odrębne ustne uzgodnienia wymagają dla swej ważności potwierdzenia przez DRUKARNIĘ AKAPIT w postaci pisemnej i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji. 

1.5 Obowiązujące u Kupującego warunki realizacji umów o odmiennej treści nie są akceptowane przez DRUKARNIĘ AKAPIT.

1.6 Poza uregulowaniami zawartymi w OWH, DRUKARNIA AKAPIT dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów kooperacyjnych i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podawania przyczyny.

1.7 W odniesieniu do DRUKARNI AKAPIT stosowanie przepisu art. 68(2) kc wyłącza się.

 

2. Ceny i płatność

2.1 Ceny na produkty DRUKARNI AKAPIT obowiązują loco magazyn DRUKARNIA AKAPIT i nie zawierają podatku od wartości dodanej VAT, kosztów dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych. Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. pakowanie, cięcie, przeładunek, cło i inne opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Kupującego. Strony mogą przed przyjęciem zamówienia przez DRUKARNIĘ AKAPIT do realizacji uzgodnić inne warunki.

2.2 Faktury wystawione przez  DRUKARNIĘ AKAPIT są płatne bez jakichkolwiek odliczeń w terminie wskazanym na fakturze licząc od daty ich wystawienia. Strony mogą uzgodnić inne warunki płatności.  

2.3 W przypadku opóźnienia płatności DRUKARNIA AKAPIT może naliczyć - o ile nie powstaną po jego stronie wyższe koszty, odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości poczynając od dnia, w którym upłynął termin płatności określony na fakturze.

2.4 W przypadku zwłoki w płatności ze strony Kupującego lub innych jego działań na szkodę DRUKARNIA AKAPIT, DRUKARNIA AKAPIT zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody mającej wpływ na realizację uzgodnionego świadczenia. 

2.5 W wypadku wycofania przez kupującego zamówienia już zrealizowanego przez DRUKARNIA AKAPIT Kupujący ponosi pełna odpowiedzialność za powstałą z tego tytułu szkodę. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Nabywcę dot. tego zamówienia zaliczane są w poczet ww. kary umownej. 

2.6 Dostawy na zlecenie Kupującego realizowane przez DRUKARNIĘ AKAPIT po raz pierwszy mogą być uzależnione od dokonania przedpłaty w wysokości 50 % zamówionego towaru.

2.7 Wyrażenie zgody na odroczony termin płatności wynikać może z przebiegu dotychczasowej współpracy z Kupującym lub w przypadku nowego klienta winno być poprzedzone sprawdzeniem jego kondycji finansowej oraz analizą listy nierzetelnych płatników lub w inny sposób przyjęty w .

 

3. Windykacja

3.1 W razie zwłoki w ustalonym terminie płatności przekraczającym 30 dni, a wynikającym z jakiejkolwiek faktury – DRUKARNIA AKAPIT zastrzega sobie prawo żądania swoich należności za pomocą firm do tego uprawnionych wraz z zwrotem wszystkich poniesionych w tym celu kosztów.

 

4. Ilość

4.1 DRUKARNIA AKAPIT zastrzega sobie margines dokładności realizacji zamówienia rzędu plus/minus

- 5% zamówienia

 

5. Jakość

5.1 Kupujący jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i projekt „Wyrobu” określony w jego zamówieniu lub umowie odpowiadały jego potrzebom.

5.2 W przypadku realizacji zamówienia  przez DRUKARNIĘ AKAPIT zgodnie z zamówieniem Kupującego wszelkie zmiany projektowe mogą być dokonywane na wyłączny koszt Kupującego. 

 

6. Dostawa, termin dostawy

6.1 Termin dostawy określony w oświadczeniu o przyjęciu zamówienia ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od woli stron tj. np. nieterminowa dostawa przez poddostawcę, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy firmy, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, niedobory materiałowe i surowcowe. Ponadto termin realizacji zamówienia ulega przedłużeniu w przypadku zmian wprowadzonych przez Kupującego w zamówieniu w trakcie jego realizacji.

6.2 Kupujący zobowiązany jest do przejęcia dostarczonych przez DRUKARNIĘ AKAPIT „Wyrobów” niezwłocznie po powiadomieniu o jej dostępności. W przypadku zaistnienia zwłoki w odbiorze Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących DRUKARNI AKAPIT praw. Każda dostawa częściowa stanowi odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez DRUKARNIĘ AKAPIT.

6.3 W przypadku wycofania zamówienia w całości lub częściowo Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez DRUKARNIĘ AKAPIT związanych z realizacją tego zamówieniem.

 

7. Realizacja dostawy i przejście ryzyka

 

Ryzyko dostawy towaru przechodzi na Kupującego w chwili przekazania go upoważnionemu do odbioru towaru, przedstawicielowi Kupującego w tym spedytorowi lub przewoźnikowi. W przypadku gdy po zgłoszeniu przez DRUKARNIĘ AKAPIT Wyrobów do odbioru, na wniosek Kupującego, Wyroby pozostają w magazynie DRUKARNI AKAPIT, Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z magazynowaniem Wyrobów po cenach uzgodnionych pomiędzy stronami. Kupujący ponosi wszelkie ryzyka związane z magazynowaniem Wyrobów w DRUKARNI AKAPIT.

 

8. Odpowiedzialność za wady

8.1 Kupujący jest zobowiązany do zbadania „Wyrobów” pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu. W przypadku opakowań zbiorczych odbiór jakościowy powinien nastąpić w terminie 1 dnia od daty dostawy Wyrobów.

8.2 Jeśli Kupujący po zbadaniu towaru stwierdza ilościowe niezgodności niezwłocznie informuje o tym DRUKARNIĘ AKAPIT w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania.

8.3 Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie do zgłoszenia w formie pisemnej ewentualnych wad jakościowych towaru, nie później jednakże niż 7 dni roboczych po otrzymaniu towaru lub usługi. Do zachowania terminów, zawiadomienie o wadach towaru sprzedanego lub wykonanej usłudze należy wysłać przed upływem tego terminu listem poleconym lub pocztą elektroniczną. 

8.4 DRUKARNIA AKAPIT jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, złożenia zamówienia, dostarczenia dokumentu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.

8.5 W przypadku wykrycia wad, o których mowa w pkt 8.3, DRUKARNIA AKAPIT zobowiązuje się wymienić zakupiony towar na wolny od wad lub wadę usunąć. W takich przypadkach wymiana towaru nastąpi niezwłocznie, o ile towar wolny od wad dostępny jest w magazynach DRUKARNI AKAPIT. W przeciwnym razie wymiana zostanie dokonana w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wady. W przypadku nie dostarczenia w wyżej wymienionych terminach towaru wolnego od wad, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dot. realizacji jego zamówienia. Kupujący, który pomimo ujawnionych wad akceptuje towar jako spełniający jego wymagania może zażądać obniżenia ceny.

8.6 DRUKARNIA AKAPIT może odmówić usunięcia wady, gdyby wymagało to nadmiernych kosztów.

8.7 Jeżeli spośród towarów sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do rezygnacji z realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy dot. realizacji jego zamówienia ogranicza się do towarów wadliwych.

8.8 Jeżeli z powodu wady fizycznej towaru Kupujący odstępuje od umowy dot. realizacji jego zamówienia albo żąda dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast towaru wadliwego, nie może on odesłać towaru bez uprzedniego porozumienia się z DRUKARNIĄ AKAPIT. 

8.9 Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.

 

9. Zwrot towarów

Warunkiem przyjęcia zwrotów towarów, które zostały zakwestionowane przez Kupującego i uznane przez DRUKARNIĘ AKAPIT jest to, by były one nieuszkodzone.

 

10. Inne ustalenia

10.1 Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z DRUKARNIĄ AKAPIT umowy lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody DRUKARNI AKAPIT.

10.2 Kupujący akceptując OWH wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez DRUKARNIĘ AKAPIT w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.

10.3 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych OWH mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323).

 

Ogólne warunki techniczno handlowe

 

Ogólna Specyfikacja Techniczno – Jakościowa dla ISO 9001:2015

Niniejszy załącznik ma za zadanie sklasyfikować wyroby pod względem jakościowym i stanowić umowę oraz sposób postępowania podczas oceny prac wykonanych w Drukarni Akapit.

 

1. Błędy w wykonaniu dyskwalifikujące prace do sprzedaży po stronie Drukarni Akapit:

 • druk niezgodnej z zaakceptowanym wzorem, 
 • braki w nadruku farbami graficznymi, 
 • braki, ubytki w przetłoczeniach lub tłoczenie niezgodne z zaakceptowanym wzorem, 
 • braki, ubytki w Hot stampingu lub niewłaściwy hot stamping, 
 • braki w powłoce lakieru lub użyty lakier niezgodnie (połysk - mat), 
 • braki, ubytki w sztancowaniu lub złe miejsca zgięć wykroju (bigi), 
 • braki, ubytki w klejeniu oprawy.

 

2. Błędy akceptowalne podlegające ocenie przez Drukarnię Akapit i zamawiającego:

 • różnice kolorystyczne farb CMYK, gęstość optyczna dla każdej farby w tolerancji D +/- 0,2, 
 • różnice kolorystyczne farb Pantone w tolerancji max. (Delta E) ΔE = 3,
 • różnice w spasowaniu kolorów druku w tolerancji +/- 0,08mm,
 • różnice w spasowaniu tłoczeń względem innych elementów graficznych w tolerancji +/- 0,5mm, 
 • różnice w spasowaniu tłoczeń mokrym tłokiem (farbą) względem innych elementów (grzbietu, marginesów lub innych elementów graficznych) w tolerancji +/- 1,0mm, 
 • różnice w spasowaniu hot stampingu względem elementów graficznych w tolerancji +/- 0,5mm,
 • różnice w spasowaniu lakierów względem elementów graficznych w tolerancji +/- 0,5mm, 
 • różnice w spasowaniu wykrawania w tolerancji +/- 1,0 mm, 
 • różnice w połysku lakierów w tolerancji +/- 20%, 
 • zagniecenie, załamania lub wady w surowcu (ocena indywidualna), 
 • widoczne ślady szwu klejowego (lekko spuchnięte miejsce nałożenia kleju), 
 • ocena indywidualna - przyczepność warstwy farby i lakieru do podłoża – test taśmą TESA 4104. Metodyka badań i oceny wg Normy - czytelność kodów kreskowych w przedziale oceny A do C jako zgodne oraz D i F jako niezgodne. Pomiar dokonywany będzie przy pomocy urządzenia do weryfikacji kodów pkt. 5. i raport z niego jako podstawa do roszczeń.

 

3. Wzory kontraktowe do druku i tworzenie standardów kolorystycznych.
Wzór kontraktowy do druku będzie stanowił arkusz drukarski podpisany przez obie Strony odpowiedni dla danego wzoru graficznego. Może być on stworzony podczas akceptacji druku w siedzibie Drukarni Akapit lub jako proof cyfrowy.

 

4. Wzory konstrukcji i wymiarów.
Prototypy wykonywane będą ręcznie lub na maszynie z tolerancją +/- 1,5 mm. Przy konieczności wykonania dokładniejszego wzorca bez tolerancji wykonany zostanie testowy wykrojnik na koszt zamawiającego prototypy.

 

5. Urządzenia weryfikujące tolerancję.
Do weryfikacji błędów i ich tolerancji posłużą: - miara z noniuszem (suwmiarka bądź liniał) - Spektrofotometr o zakresie pomiaru fali od 380 do 720nm, dla kąta obserwatora 2° i iluminancie d 50 - Densytometr refleksyjny - Połyskomierz IGT G60 / SN: F213001204 - weryfikator kodów kreskowych Quickcheck Hand Held Product, model N10410, Serial No 90463.